Florion Onderwijsondersteuning (FLOO)

Florion Onderwijsondersteuning (FLOO)
Het bestuur van Florion heeft de mogelijkheid om eigen beleid te ontwikkelen en vorm te geven op het gebied van Passend Onderwijs. Zo heeft Florion een kenniscentrum, Florion Onderwijsondersteuning (FLOO). Vanuit dit centrum wordt de regie gevoerd op de vormgeving van Passend Onderwijs op de scholen. FLOO vervult voor het bestuur de kassierfunctie met betrekking tot de gelden Passend Onderwijs. De scholen krijgen ter versterking van hun basisondersteuning een ondersteuningsbudget van €150,- per leerling om de extra ondersteuning vorm te geven.

Vanuit FLOO vindt afstemming plaats met het samenwerkingsverband en er wordt beleid ontwikkeld. Orthopedagogen van FLOO kunnen leerlingen onderzoeken en er is begeleiding beschikbaar voor leerlingen, leerkrachten en scholen, in de vorm van ambulante begeleiding, co-teaching, beeldcoaching en behandeling. Ook wordt vanuit Florion Onderwijsondersteuning aanvullende ondersteuning toegekend in de vorm van een arrangement.
Meer informatie over Florion Onderwijsondersteuning kunt u vinden op de website www.ondersteuning.florion.nl

Het adres is:
Florion Onderwijsondersteuning
Schrevenweg 4
8024 HA Zwolle
038-4449245

Op weg naar Arrangeren

Passend Onderwijs wil thuisnabij onderwijs realiseren. De scholen krijgen voor de vormgeving van het onderwijs een ondersteuningsbudget van € 150,- per leerling om extra ondersteuning te realiseren. Daarnaast kan in specifieke gevallen nog ondersteuning aangevraagd worden handelingsgerichte ondersteuning om tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling of de leerkracht.

Arrangement

De school moet aantonen wat ze zelf al hebben gedaan en wat het doel is van het arrangement. Een arrangement kan bestaan uit: ondersteuning voor de leerling of leerkracht, ondersteuning door een training, een cursus of coaching, inzet van kennis van het speciaal onderwijs, materiële ondersteuning of extra handen in de klas door een onderwijsassistent. De aanvraag en toekenning van een arrangement wordt beoordeeld door de commissie arrangeren bestaande uit de directeur van FLOO, een orthopedagoog en de trajectbegeleiders van de scholen.

Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid

Komen ouders en school tot de conclusie dat een leerling niet genoeg baat heeft bij het ondersteuningsaanbod van de basisschool, dan is een plaatsing op een speciale onderwijsvoorziening wellicht passender. In die situaties vraagt de school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan. Het samenwerkingsverband heeft een centrale commissie voor het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs. De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring gaat altijd eerst voor advies naar de commissie Arrangeren bij Florion Onderwijsondersteuning.

Gereformeerd SBO Het Speelwerk

De gereformeerde school voor speciaal basisonderwijs, Het Speelwerk in Zwolle, is voor alle leerlingen van de scholen van Florion beschikbaar. Door het samenwerkingsverband moet een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor de leerling worden afgegeven. Het Speelwerk heeft een groep voor jonge kinderen, 4 basisgroepen, en Schakelklas voor crisisopvang en observatie en een SBO+ groep. De SBO+ groep heeft leerlingen met kinderen die moeite ervaren door psychiatrische problematiek. Dit betreft veelal internaliserende gedragsproblematiek.

De Schakelgroep (groep S)

Naast de reguliere SBO groepen is er op Het Speelwerk een ‘Schakelgroep’. Deze groep is voor kinderen uit groep 4 tot en met 8 van de basisschool die een tijdelijke time-out nodig hebben. Dat kan voor 3 tot 6 maanden. Denk hierbij aan kinderen die binnen hun huidige groep veel frustratie laten zien, aan crisissituaties rond het kind op school, aan kinderen bij wie ouders en school niet op één lijn zitten over de aanpak, aan kinderen bij wie er extra observatie nodig is, aan kinderen bij wie de vraag is welk onderwijs passend is, aan kinderen die niet meer naar school gaan (thuiszitters) en aan heel prikkelgevoelige kinderen. Aan het begin wordt voor deze kinderen een plan opgesteld waaraan gewerkt gaat worden.
Door de rust in de groep, voldoende persoonlijke begeleiding en veel overleg met alle betrokkenen proberen we deze kinderen weer vlot te trekken en te kijken welk onderwijs voor hen passend is. Dit kan zijn terug naar de basisschool of een verwijzing naar een SBO of een school voor speciaal onderwijs. Thuiszitters bieden we de ruimte om hun schoolgang weer in kleine stappen op te bouwen.
Voor deze groep is geen Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.

SBO+ groep (groep P)

Op Het Speelwerk is ook een ‘SBO+’ groep. Hier zitten kinderen voor wie het gewone SBO niet passend genoeg is. Dit zijn vaak erg prikkelgevoelige kinderen, kinderen met ASS of kenmerken daarvan, die snel vollopen in een grotere groep, onvoldoende flexibel zijn, grote moeite hebben met wisselingen of baat hebben bij veel rust en structuur. Ook hebben ze vaak extra ondersteuning nodig bij hun taakaanpak, werkhouding en/of het reguleren van hun emoties. T.o.v. het SBO liggen hun leerprestaties vaak hoger. Hier wordt bij aan gesloten.
In deze groep wordt veel rust en structuur geboden, veel begeleiding op didactisch en pedagogisch gebied en zo nodig ruimte voor psycho-educatie, training van Executieve Functies (nodig voor het uitvoeren van taken en opdrachten) en Sociale Vaardigheden.
Deze groep is toegankelijk voor kinderen van groep 4 tot en met 8 met een speciale Toelaatbaarheidsverklaring voor deze groep van het Samenwerkingsverband (een TLV SBO+).

Florion