Het verhaal van Kristal

1. Naam van de school, uitlopend op missie en visie

De naam van onze school is Kristal. Kristal is een edelsteen uit de natuur en ontstaat diep in de spleten van de aarde. Onder de juiste omstandigheden kunnen mineralen in de grond kristalliseren. Ruimte is daarbij een belangrijk voorwaarde: afhankelijk daarvan ontstaat namelijk de grootte en vorm van het kristal.

Kristallen zijn er dus in verschillende soorten en maten. Daarnaast is elke kristal bijzonder ‘van zichzelf’. Afhankelijk van hoe bijvoorbeeld het licht erop valt, kunnen kristallen een andere schittering, iets anders van zichzelf laten zien. Daarmee worden kristallen uniek en waardevol.

Kristal dient op verschillende manieren als een metafoor voor wie wij zijn, wat wij kinderen willen meegeven en hoe wij tegen onderwijs aankijken:

*Op onze school staat de Bijbel, het Woord van God, centraal. We geloven dat we in de verhalen in de Bijbel God leren kennen, onze Schepper en Hemelse Vader. Dat leren kennen kan best een zoektocht zijn. Zo worden er in de Bijbel(vertalingen) alleen al verschillende namen voor God genoemd: HEERE, Here, HEER, de Heer.. De betekenis daarvan verschilt ook: Ik zal zijn, Ik ben, Ik zal er zijn, Ik ben er altijd.. Gods naam is zo groot, dat woorden tekortschieten. Hij is als een Kristal die schittert en vele kleuren laat zien. En door Zijn namen vertelt Hij dat Hij er is en er zal zijn. Dát willen we doorgeven aan de kinderen, het hen vertellen: ‘Ik ben de HERE, jullie God.’ (Exodus 20:2).

*In Jesaja 60 staat de oproep ‘Sta op en schitter’. Het is een boodschap aan de stad Jeruzalem. Een mooie boodschap, ware het niet dat die stad op dat moment in puin ligt. Hoe kun je dan schitteren? Wij geloven dat je licht kunt geven, niet alleen door jezelf. Net zoals de maan wordt verlicht door de zon, schijnt het licht van de Heer over ons. Daardoor kunnen we schitteren: waardevol en uniek met onze eigen kleur. Om daarmee als Gods kinderen licht voor de wereld te zijn.

*Kristallen worden gewonnen in de mijnen. Nadat ze daar gewonnen zijn, worden ze in de juiste vorm geslepen. Wij slijpen geen kinderen. Maar we willen hen wel een veilige omgeving bieden waarin ze hun unieke eigenheid (vorm) mogen ontdekken en ontwikkelen. In ons onderwijs is er daarom aandacht voor de verkenning en ontwikkeling van de eigen identiteit van kinderen. We begeleiden hen in het zoeken naar herkenbaarheid voor zichzelf en voor anderen, om ook in de periode na groep 8 op een evenwichtige manier nieuwe stappen in het leven te kunnen zetten.

2. Logo

In ons logo is op de volgende manieren iets terug te zien van onze missie:

 • Op een witte achtergrond zijn de letters ‘vriendelijk veelkleurig’, het logo kent een verloop waarin je alle kleuren terug kunt vinden.
 • Daarnaast heeft het logo een heel eigen, speels en verbindend karakter. Daarmee past het bij ons onderwijs en kinderen.
 • De bolletjes in het lettertype kun je (in combinatie met de lettervormen) zien als mens-figuurtjes: staand, zittend, bukkend, samen.
 • Door het logo op een vlak te plaatsen en de letters uit te sparen wordt de kleur bepaald door wat de onderliggende foto laat zien. Kristal laat je iets zien, geeft een doorkijkje. Steeds weer anders.

 

De pay-off ‘Laat je zien!’ is op twee manieren te duiden:

 • Het onderwijs van Kristal wil je laten kijken, laten zien, laten ontdekken, ervaren, leren en verwonderen, geïnspireerd door de manier waarop God ons Zijn wereld laat zien. Prachtig, wonderlijk, uniek, door hem gemaakt.
 • Een kristal is zo’n mooi uniek iets, waarin we de scheppingskracht van God kunnen zien. Zo kunnen we dat ook zien bij elkaar. Daarom is ‘Laat je zien!’ ook een uitnodiging. Je bent mooi gemaakt en anderen mogen dat merken en zien. Durf maar tevoorschijn te komen en je plek in te nemen.

 

3. Kernwaarden

Bij het in praktijk brengen van bovenstaand verlangen werken we op Kristal vanuit de volgende kernwaarden:

4. Visie op leren

Vanuit deze waarden en om onze missie in praktijk te brengen hebben we de volgende visie op leren opgesteld:

5. Onderwijsconcept Kristal

Het vormen van je eigen verhaal is niet iets wat je één keer doet en waarmee je vervolgens voor jaren klaar bent, zonder dat je er tussentijds aandacht aan geeft. Daarom zijn wij binnen de schoolmuren blijvend met elkaar in gesprek over datgene wat ons drijft, over wat wij precies onder bovenstaande visie-uitspraken verstaan en hoe we daar in de praktijk handen en voeten aan geven. Ook bij het maken van onderwijskundige keuzes spiegelen we besluiten aan de uitspraken hierboven.

Op dit moment geven onze visie-uitspraken o.a. op de volgende manieren richting aan ons handelen, aan de manier waarop wij het onderwijs inrichten:

 • In de groepen 1 en 2 werken we volgens het model van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Dit betekent o.a. dat de wereld waarin het kind leeft, in school wordt gehaald. Gedurende een aantal weken staat een thema centraal. Rond dit thema werken de kinderen aan allerlei betekenisvolle activiteiten. Het thema komt ook terug in het leren lezen en schrijven. Aan de hand van het thema worden woordjes gekozen die geoefend worden in verhalen en brieven. Ook het uitspelen van allerlei situaties neemt een grote plaats in. Tijdens opdrachten wordt tegemoetgekomen aan de verschillende niveaus. Daarnaast wordt de kinderen zelfstandigheid geleerd. De groepsleerkracht begeleidt deze ontwikkeling heel gericht. In de bovenbouw werken we dit o.a. uit door aandacht te besteden aan het omgaan met verschillen en door kinderen steeds meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen leerproces.
 • Onderwijs is voor ons veel breder dan alleen het geven van taal en rekenen. We werken aan de brede vorming van kinderen, waarbinnen aandacht is voor de ontwikkeling van hun eigen unieke identiteit.
 • Waarom verwachten we dat alle kinderen in groep 8 kunnen rekenen en schrijven maar niet dat ze kunnen tekenen of toneelspelen? Hoe komt het dat aan het eind van de basisschool alle kinderen de basisvaardigheden van de zaakvakken onder de knie hebben, terwijl er maar een paar kunnen schilderen of zingen? Het is algemeen geaccepteerd dat die paar kinderen nou eenmaal de enige zijn die talent hebben en de rest niet. Daar is niets aan te doen. Maar is dat wel zo?
  In de lessen beeldende vorming zien we vaak een combinatie van productgericht lesgeven en vrije expressie. Natuurlijk is het prima om de klas te versieren met Pinterest-werkjes na het oefenen van een bepaalde techniek (productgericht lesgeven) en ook is het goed om kinderen te laten experimenteren, bijvoorbeeld om de mogelijkheden van materialen te ontdekken (vrije expressie). Het gevolg is echter dat de creatieve en vakmatige ontwikkeling van de kinderen stagneert omdat ze te weinig kennis en vaardigheden opdoen. En dan ontstaat er een cultuur waarin het geaccepteerd wordt dat maar enkele kinderen in de groep kunnen tekenen, kunnen zingen of toneel kunnen spelen.
  Op onze school werken we volgens de uitgangspunten van de procesgerichte didactiek. We geven betekenisvolle opdrachten waardoor bij kinderen een proces op gang komt van brainstormen, intensief waarnemen, verbeelden, onderzoeken en beleven. Als gevolg daarvan worden er ook verbindingen gelegd met andere vakgebieden, waarna in de uitvoeringsfase van een opdracht gevoelens, ervaringen en ontdekkingen, omgezet worden in een product.
 • Om effectieve en doelgerichte lessen aan kinderen te kunnen geven, zetten wij het expliciete directie instructiemodel (EDI) in. Een EDI-les is als volgt opgebouwd:
  – Lesdoel delen
  – Activeren van voorkennis
  – Onderwijzen van concept
  – Onderwijzen van de vaardigheid
  – Belang van het lesdoel
  – Begeleide inoefening
  – Lesafsluiting
  – Zelfstandige verwerking
  – Verlengde instructie
  – Periodieke terugblikIn een EDI-les zet de leerkracht de volgende technieken in:
  – Controleren van begrip
  – Uitleggen
  – Voordoen
  – Hardop denkenEDI geeft leerkrachten een denkkader en houvast. Dat betekent dat niet alle elementen in elke les aan bod hoeven te komen. Het is aan de leerkracht om weloverwogen keuzes te maken die een les passend maken voor een groep leerlingen.
 • Al onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven zogenaamde kanjerlessen op school. De kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De kinderen krijgen inzicht in hun eigen gedrag en het gedrag van de ander door verhalen en oefeningen. Door de kanjertraining leren de kinderen om te gaan met gevoelens, te luisteren naar anderen, conflicten op een goede manier op te lossen en voor zichzelf op te komen.

 

 

 

De school