Ouderbijdrage

Van ouders vragen wij een ouderbijdrage die wordt vastgesteld door de directie van de school in overleg met de oudergeleding van de MR/Schoolraad. Hiervan worden schoolgebonden uitgaven gedaan zoals: schoolreis, kamp, sportdag, sinterklaas, vieringen, etc. De ouderbijdrage wordt per school vastgesteld, de peildatum is 1 januari. De ouderbijdrage geldt dus niet een schooljaar maar een kalenderjaar. De ouderbijdrage is vrijwillig. Jaarlijks wordt er in de nieuwsbrief van de school een overzicht gepubliceerd van inkomsten en uitgaven.

Ouders