Passend onderwijs

Wat is Passend Onderwijs?

Passend Onderwijs heeft als doel dat zoveel mogelijk leerlingen onderwijs krijgen dat past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit onderwijs zorgt ervoor dat ieder kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen sluiten met extra ondersteuning aan bij de speciale onderwijsbehoeften van leerlingen. Dit betekent dat leerlingen onderwijs volgen op een gewone basisschool als het kan en naar een speciale school gaan als het moet.

Het Samenwerkingsverband

Passend Onderwijs wordt vormgegeven binnen een samenwerkingsverband van scholen. Deze samenwerkingsverbanden worden georganiseerd op postcode. Door de grote geografische spreiding van de scholen van Florion (onze schoolvereniging), vallen onze scholen onder 6 samenwerkingsverbanden.

Onze school valt onder samenwerkingsverband Zwolle, Hattem, Heerde, Kampen, Hasselt, Rouveen
Samenwerkingsverband 23.05 PO
Contactpersoon dhr. Henk Keesenberg
Postbus 290 8000 AG Zwolle
info@2305po.nl

website: www.2305po.nl

Basisondersteuning en Schoolondersteuningsprofiel

Van iedere school wordt een voldoende niveau van basisondersteuning gevraagd. Daar bovenop geeft een school extra ondersteuning. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school staat beschreven welke ondersteuning de school aan kinderen met speciale ondersteuningsbehoeften kan bieden, maar ook waar de grenzen van de school liggen. Concreet beschrijft de school: het niveau van de basiszorg, wat de onderwijsinspectie vindt van de geboden ondersteuning, welke extra ondersteuning de school kan bieden en welke stimulerende en belemmerende factoren van invloed zijn op het vormgeven van de ondersteuning. Het profiel kan door ouders gebruikt worden bij hun schoolkeuze. Voor de school is het profiel het instrument om in gesprek te blijven over het niveau van de geboden ondersteuning: ‘wat voor school willen we zijn.’ Het SOP van onze school staat elders op de website, bij ‘downloads’.

Zorgplicht

Zorgplicht betekent dat de school verantwoordelijk is voor een passende onderwijsplek voor elk aangemeld kind. Als de school zelf geen passend onderwijsaanbod kan bieden, dan gaat de school met ouders op zoek naar een school die dit wel kan. Dat kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal (basis) onderwijs.

Handelingsgericht werken

In het verleden is op onze school het handelingsgericht werken (HGW) ingevoerd. De kern van HGW is dat uitgegaan wordt van de mogelijkheden van een kind en niet van zijn/haar beperkingen of belemmeringen. Ook zijn afspraken gemaakt over de ondersteuningsroute binnen de school. Daarin wordt de positie van de ouders als partner benadrukt. Voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen, wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld met daarin het te verwachten uitstroomniveau.

Onderwijsondersteuning (FLOO)

Het bestuur van Florion heeft de mogelijkheid om eigen beleid te ontwikkelen en vorm te geven op het gebied van Passend Onderwijs. Zo heeft Florion een kenniscentrum, Florion Onderwijsondersteuning (FLOO). Meer daarover elders op deze website (Florion).

De school