Schoolraad

Binnen de vereniging Florion hebben alle scholen een Schoolraad. De schoolraad is een platform waar de ouderbetrokkenheid vorm krijgt. Dat gebeurt o.a. door:
Medezeggenschap.
Inspraak.
Klankborden.
Meedoen en meedenken in allerlei zaken.

Het doel van de schoolraad is dus de ouderbetrokkenheid en het overleg van school met de ouders versterken. De schoolraad bestaat uit een aantal ouders van de schoolgaande kinderen. In de schoolraad is de medezeggenschapsraad opgenomen. Deze is bij de wet verplicht, en bestaat uit ten minste 2 ouders en ten minste 2 leerkrachten. De MR wordt verder uitgebreid met een aantal ouders, samen vormen zij de schoolraad.

De schoolraad:
Stimuleert de betrokkenheid tussen de ouders en de school.
Geeft advies t.a.v. beleid, binnen -en buitenschoolse activiteiten.
Volgt kwaliteit en tevredenheid (Meedenken over inspectierapport, schoolgids en peilingen).
Denkt mee en geeft vorm aan de identiteit van de school.
Toont betrokkenheid voor het werk van het personeel en het onderwijs in de groep.
Geeft d.m.v. de MR- geleding vorm aan de medezeggenschap in de school.
Overlegt en stuurt commissies/werkgroepen aan.

Ouders