Verlofregeling

Leerplicht

Kinderen van vier jaar zijn nog niet leerplichtig. De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin het kind de leeftijd van vijf jaar heeft bereikt. Voor kinderen die nog geen zes jaar zijn geldt dat zij tot maximaal vijf uren per week vrijgesteld zijn om de school te bezoeken. De locatiedirecteur moet hiervan op de hoogte worden gesteld. Naast deze vijf uren kan de locatiedirecteur op verzoek nogmaals vijf uren vrijstelling verlenen als blijkt dat een hele schoolweek voor het kind nog te vermoeiend is.

Geoorloofd verzuim

Algemeen uitgangspunt van de Leerplichtwet is dat verlof buiten de schoolvakanties niet mogelijk is, tenzij er sprake is van zeer bijzondere redenen. De volgende omstandigheden geven recht op buitengewoon verlof: een verhuizing van het gezin, het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten, ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten, viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.

Bovengenoemd buitengewoon verlof dient bij voorkeur ruim van tevoren te zijn aangevraagd bij de locatiedirecteur.

Vakantie onder schooltijd kan alleen worden toegestaan als het door het beroep van één van de ouders alleen maar mogelijk is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Er moet bij de aanvraag dan ook een werkgeversverklaring worden gevoegd, waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de locatiedirecteur wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De school is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.

Een formulier voor het aanvragen van verlof staat elders op de website, bij downloads

Praktische info