Zorg voor de kinderen

Alle leerlingen verdienen onze zorg. Dat betekent dat wij de leerlingen goed in beeld hebben om, samen met ouders, het onderwijs vorm te kunnen geven.

In de groepen wordt les gegeven op verschillende niveaus. We hebben een basisaanbod waarin sprake is van drie verschillende niveaus van instructiebehoefte en verwerking. Ook volgen enkele leerlingen een aparte leerlijn wanneer het basisaanbod niet passend is voor hen. Voor hen wordt een verwacht uitstroomprofiel beschreven

Naast observaties en reguliere toetsen vanuit de methode, maken wij gebruik van het Cito-volgsysteem. Twee keer per jaar worden de leerlingen getoetst, en bespreken wij de voortgang. In groep 1/2 wordt de ontwikkeling gevolgd door de observatiemethode ‘KIJK’. Deze methode volgt de ontwikkeling om leerlingen goed voorbereid naar groep 3 te laten gaan. In groep 8 vindt de Cito-eindtoets plaats, ter voorbereiding op het VO. Twee keer per jaar geven wij een rapport mee naar huis.

Regelmatig bespreken wij de vorderingen van leerlingen, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Het kan zijn dat we extra zorg moeten inzetten. Dit gebeurt in eerste instantie in de groep, door de eigen leerkracht. Als de zorgen blijven bestaan, kunnen we gebruik maken van expertise van externe instanties. Als wij bijvoorbeeld vermoeden dat een leerling dyslexie heeft, kunnen wij contact opnemen met dyslexiebehandelaars in de regio.

Voor enkele leerlingen wordt een eigen leerlijn gemaakt. Een leerling krijgt dan een aangepast programma voor één of meerdere vakken. Er wordt een verwacht uitstroomniveau beschreven, dat past bij de individuele mogelijkheden van die betreffende leerling.

Ook leerlingen met meer cognitieve mogelijkheden willen wij voldoende uitdaging bieden. We hebben hiervoor verschillende materialen tot onze beschikking. Daarnaast is er de mogelijkheid voor leerlingen uit groep 7/8 om (voor extra uitdaging) een aantal lessen te volgen op de Noordgouw of het Greijdanus.

Voor het coördineren van bovenstaande zorg, is de IB-er werkzaam binnen de school. De IB-er voert gesprekken, houdt contact met externe instanties, observeert leerlingen, en denkt mee over passende zorg. De leerkracht is het eerste aanspreekpunt en blijft eindverantwoordelijk.

Binnen onze schoolvereniging Florion worden alle scholen begeleid door het centrum voor leerlingenzorg. Hier zijn orthopedagogen werkzaam die zo nodig een onderzoek uitvoeren, om problematiek helder te krijgen. Ook kunnen wij hen laten meedenken over specifieke reken-, taal- en gedragsproblemen .

Ouders en kinderen kunnen gebruik maken van een gezinscoach, die regelmatig in school of in het gebouw aanwezig is. Hier kan hulp geboden worden als het gaat om problemen rondom opvoeding en gedrag, of problemen in de thuissituatie.

De school